ALV

Aan het hoofd van de vereniging staat in principe de ALV, de vertegenwoordiging van de leden, de sportverenigingen uit de gemeente Kampen.

De ALV (Algemene Leden Vergadering) benoemt de bestuursleden. Het bestuur heeft volledig mandaat, formuleert haar beleid en ziet er op toe dat dit beleid wordt uitgevoerd. In de jaarvergadering legt het bestuur financieel en inhoudelijk verantwoording af aan de ALV. Dit gebeurt door middel van een jaarrekening en een jaarverslag. Tevens wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd. De kascommissie controleert de financiën en adviseert de ALV of het bestuur wel of geen decharge verleend kan worden.