Subsidieregeling sport gemeente Kampen 2016

Subsidieregeling sport gemeente Kampen
Het college van burgemeester en wethouders van Kampen; gelezen het voorstel van 29 maart 2016,
kenmerk 16ADV00159;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Kampen; besluit vast te stellen de Subsidieregeling sport gemeente Kampen

Artikel 1 Toepassingsbereik Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten, die het mogelijk maken dat inwoners hun tak van sport kunnen beoefenen.

Artikel  3 Doelgroep Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan: de Stichting 55+ ouderensport Kampen, de Sportraad Kampen, de Stichting aangepast paardrijden, de Stichting paardrijden IJsselmuiden, de Stichting aangepast sporten Kampen en Zwemclub De Deltasteur.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie De subsidie bedraagt voor 2016 maximaal:
Stichting 55+ ouderensport Kampen € 1.675
Sportraad Kampen € 3.448
Stichting aangepast paardrijden € 2.436
Stichting paardrijden IJsselmuiden € 2.436
Stichting aangepast sporten Kampen € 4.429
Zwemclub De Deltasteur € 4.851

Artikel 5 Inwerkingtreding en intrekking Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016. De Subsidieregeling sport gemeente Kampen vastgesteld op 16 december 2014 wordt ingetrokken. Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 29 maart 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen, J.F. Goedegebure, secretaris drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester Nr. 43102 GEMEENTEBLAD 13 april 2016 Officiële uitgave van gemeente Kampen. 1 Gemeenteblad 2016 nr. 43102 13 april 2016