ALV

Aan het hoofd van de vereniging staat in principe de ALV, de vertegenwoordiging van de leden, de sportverenigingen uit de gemeente Kampen.

De ALV (Algemene Leden Vergadering) benoemt de bestuursleden. Het bestuur heeft volledig mandaat, formuleert haar beleid en ziet er op toe dat dit beleid wordt uitgevoerd. In de jaarvergadering legt het bestuur financieel en inhoudelijk verantwoording af aan de ALV. Dit gebeurt door middel van een jaarrekening en een jaarverslag. Tevens wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd. De kascommissie controleert de financiën en adviseert de ALV of het bestuur wel of geen decharge verleend kan worden.

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl