Onlangs heeft het bestuur van GBW bekend gemaakt dat verenigingen en instellingen die in aanmerking willen komen voor de jeugdsubsidie tot 30 april 2020 een aanvraag daarvoor kunnen indienen. Bij deze aanvraag dienen de volgende stukken ingediend te worden:

  • een exemplaar van de statuten of het reglement, voor zover die niet bij een eerdere aanvraag is overlegd;
  • een alfabetische lijst van de Kamper-jeugdleden, die per 1 januari 2020 nog geen 18 jaar zijn en vermeldende de naam (i.v.m. AVW mag ook een geanonimiseerd (lid)nummer worden vermeld), het adres en de geboortedatum van elk jeugdlid*;┬á
  • het financieel overzicht van de vereniging/instelling over het jaar 2019, voorzien van een accountantsverklaring of een verklaring van de kascommissie;
  • de begroting van de vereniging/instelling voor het jaar 2020;
  • een opgave van de voor het jaar 2020 vastgestelde contributiebijdragen voor de jeugdleden, met daarbij indien van toepassing een onderverdeling per leeftijd.

U kunt bovenstaande stukken sturen naar GBW, Kamille 13, 8265 DH, Kampen.

* Ook verenigingen met niet-specifieke jeugdleden (bijv. ijsclubs met gezinsabonnementen of wijkverenigingen waarvoor een ouderbijdrage is verschuldigd) kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidie.