Vandaag ontvingen wij de onderstaande brief met een update voor de sport en COVID-19. Graag delen we deze informatie met u. Vooral de voorbereiding voor openstelling binnensport, het voorbehoud en de bijlage ‘Concept_VSG_handreiking_2020.16.06’ (klik op deze link om de pdf te openen) geeft meer informatie over de voorwaarden om vanaf 1 juli binnen te kunnen sporten. Wanneer u een eigen sportaccommodatie exploiteert kunt u zich hierop voorbereiden.

Voorbereiding openstelling binnensport

Ter voorbereiding op een eventuele openstelling van de binnensport per 1 juli 2020 heeft Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. Dit aangepaste protocol wordt ook online geactualiseerd: https://nocnsf.nl/sportprotocol. In aanvulling op dit protocol hebben wij samen met enkele gemeenten en bedrijfspartners een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties. Deze handreiking is als bijlage onderaan deze brief toegevoegd.

Voorbehoud
Op het moment staan nog niet alle kaders waaronder de binnensport weer open zou mogen voor 100% vast. Inhoudelijk is alles zoveel als mogelijk voorbesproken met NOC*NSF, VWS en het RIVM. Echter de besluitvorming door het Kabinet vindt op 24 juni plaats, mede gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dit advies kan afwijken doordat het Kabinet nadere voorwaarden kan stellen aan de heropening van de binnensport.
Onduidelijk is nog:

De omvang van toegestane groepen. Verwacht uitgangspunt is het halveren van de normale groepsgrootte;
De afstandsbeperking voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Verwacht uitgangspunt is dat deze net als bij buitensport niet gaat gelden bij de beoefening van binnensport;
Of de volledige binnensportsector gelijktijdig wordt opengesteld, of dat dit gedifferentieerd plaatsvindt zoals bij buitensport;
Of er op basis van nieuwe inzichten aanvullende voorwaarden worden gesteld aan ventilatie van de ruimtes.
Om gemeenten en exploitanten toch voldoende tijd voor voorbereiding te geven op deze openstelling, delen wij toch de conceptversie van de handreiking alvast met u. Wij achten kennis van de inhoud en de maatregelen en inventarisatie van aandachtspunten voor uw accommodaties van belang voor een veilige openstelling. Het document mag uiteraard gedeeld worden met deze oplegbrief.

Regierol gemeenten
Tot nog toe heeft het Kabinet in de persoon van Minister Van Rijn zich positief uitgelaten over de volwassenheid van de sector en de regierol van gemeenten daarin. We rekenen erop dat de sportsector het vertrouwen van het kabinet krijgt om verder te versoepelen met de voorgenomen heropening van binnensporten per 1 juli.
Ook nu wordt een regierol van gemeenten verwacht om de heropening van binnensport verantwoord en veilig te laten verlopen. Goede afstemming en afspraken met exploitanten en (ondernemende) sportaanbieders (ook de fitnesssector) is daarbij van groot belang. We hopen dat met de openstelling van de binnensport de sport zich verder kan herstellen naar het normale niveau zodat de samenleving weer kan profiteren van gezonde, vitale én weerbare inwoners.

Openstellen sport- en verenigingskantines
Het is onze verwachting dat sport- en verenigingskantines eveneens per 1 juli kunnen worden opengesteld. In het Protocol verantwoord sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend afspraken worden gemaakt over het gebruik van sport- en verenigingskantines.

Strategisch opstartplan sportsector
In navolging op het heropenen van de binnensport, is NOC*NSF samen met al haar sportbonden en in afstemming met Vereniging Sport en Gemeenten bezig met het voorbereiden van de volgende stappen uit het strategisch opstartplan voor de sportsector. Per (cluster van) sport wordt gekeken of en onder welke condities het verantwoord is de sport verder open te stellen. Hierbij wordt gekeken naar zaken als: sportbeperkingen afbouwen, opzet competities en toernooien, vervoer, publiek/toeschouwers en evenementen.
Het uitgangspunt is om per 1 september weer zo normaal mogelijk te kunnen sporten: trainen, wedstijden, competities en evenementen (zonder publiek). Uiteraard geldt ook hiervoor dat het Kabinet vlak voor 1 september definitief een besluit hierover zal nemen.

Steunmaatregelen
Eerder hebben we u reeds bericht over het proces met betrekking tot de compensatiebijdrage kwijtschelding huren sportverenigingen en de stimuleringsregeling voor amateursportverenigingen met een (gedeeltelijke) eigen accommodatie. Het is onze verwachting dat uiterlijk 15 juli de regelingen gepubliceerd zullen worden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ‘inrichting’ van beide regelingen.

Financieel na 1 juni?
Wij krijgen uiteraard ook veel vragen over hoe het na 1 juni verder gaat met een eventueel tweede steunpakket sport van de Rijksoverheid. Net als voor het traject 1 maart : 1 juni, trekken wij hierbij samen op met VNG binnen het brede steunpakket ‘mede-overheden’. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u daarover informeren.

Sportakkoorden
Via deze weg willen wij u ook informeren dat ruim 340 gemeenten een aanvraag hebben ingediend voor het ‘Uitvoeringsbudget Sportakkoorden’. Een geweldig aantal gemeenten, waarmee u het belang van lokaal sport- en beweegbeleid nog eens dik onderstreept. U wordt later hierover formeel geïnformeerd via het ministerie van VWS.

Informatie
Indien u vragen heeft over deze brief en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden. Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden. Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar onze website www.sportengemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten

Voor alle gedeelde informatie geldt wederom een disclaimer: dit kan bij een versoepeling (of onverhoopte aanscherping bij ongunstige ontwikkelingen van het Corona virus) weer anders zijn. Houd daarom zelf ook ontwikkelingen bij. Het meest actuele sportprotocol is altijd terug te vinden op www.nocnsf.nl/sportprotocol.